ruiyi.1
ruiyi02
ruiyi33
ruiyi44
ruiyi55
ruiyi66

පිළිබඳවඅපව

2012 මැයි මාසයේදී ආරම්භ කරන ලද රයන් වීල්ස් යනු මෝටර් රථ ඇලුමිනියම් මිශ්‍ර ලෝහ රෝද සැලසුම් කිරීම, නිෂ්පාදනය කිරීම සහ විකිණීම සඳහා විශේෂිත වූ නවීන අධි තාක්‍ෂණික ව්‍යවසායයකි. RAYONE කර්මාන්තශාලාව වර්ග මීටර් 200,000 කට වඩා වැඩි ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරන අතර වෘත්තීයමය හා උසස් ඇලුමිනියම් රෝද නිෂ්පාදනය සහ පරීක්ෂණ උපකරණ වලින් සමන්විතය.

වැඩිදුර කියවන්න

උණුසුම්නිෂ්පාදන

පුවත්විස්තර

වැඩිදුර කියවන්න